30 úkolů pro technický dozor dřevostaveb

Když poskytuji technický dozor, tak se řídím konkrétní situací a požadavky investora. Stejně jako jsou různé stavby např. umístění v CHKO, na náročném podloží, ve složitějších klimatických podmínkách, ale i v rozdílných fázích rozpracovanosti apod. jsou různí i investoři, moji klienti. Někteří vedle technického dozoru využijí i další služby, např. služby stavebního manažera, kontroly stavebních rozpočtů nebo zajištění dokumentace pro stavební povolení. Všichni se mohou spolehnout, že jako dozor splním minimálně těchto třicet úkolů. Provedu:

 1. kontrolu dokumentace zhotovitele – zvláště její úplnost a aktuálnost,
 2. kontrolu staveniště – možnosti příjezdu na stavbu, překážky bránící či omezující stavbu (další stavby na pozemku, složený materiál, porost, vedení stávajících sítí na pozemku, umístění přípojek a měřidel atd.), vhodnost řešení oplocení staveniště, upřesnění výšky založení stavby, ale i například ujasnění jak naložit s vytěženou zeminou,
 3. kontrolu základové spáry – kvalitu a stejnorodost základové zeminy, ošetření vlivu podzemní a dešťové vody, kontrolu zkoušky zhutnění základové spáry, instalace zemnícího pásku, uložení prostupů,
 4. kontrolu bednění a výztuže stěn – tvar, rozměry, výztuž, převázání v rozích, prostupy,
 5. kontrolu zásypu uvnitř základů – jakost zásypového materiálu, systém hutnění s ohledem na mocnost geologické vrstvy v místě stavby,
 6. kontrolu zásypu vně základů – tep. izolace, drenáž, materiál zásypu, hutnění, výška,
 7. kontrolu ležaté kanalizace a ostatních prostupů – trasy, dimenze, spády, pozice pro svislé potrubí, obsyp pískem,
 8. kontrolu bednění a výztuže podkladní desky – zásyp (jakost, hutnění), bednění, výztuž (přesahy, spodní krytí, prostupy kanalizace a ostatních instalací),
 9. kontrolu provádění hydroizolace – hladkost/hrbolatost povrchu, penetrace, typ hydroizolace, přídržnost v ploše, přetavení spojů, prostupy, řešení okrajů,
 10. kontrolu a ověření rozměrů postavených svislých konstrukcí dřevostavby – rovinnost, rozměry,
 11. kontrolu konstrukce stropu montážní upevnění, prolepení parozábrany,
 12. kontrolu konstrukce krovupřed bedněním (laťováním) – profily a polohy zásadních prvků, spoje a kotvení,
 13. koordinaci při zaměření oken a dveří s navazujícími profesemi – např. dodavatelé stínění, sítí proti hmyzu,
 14. kontrolu výrobní dokumentace oken a dveří – velikost, členění, otevírání, rozšiřovací profily, pásky, ošetření tepelných mostů,
 15. kontrolu osazení oken a dveří – výška osazení, soulad s výrobní a prováděcí dokumentací,
 16. koordinaci před provedením fasády – specifikace důležitých prvků fasády, spárořezů, materiálů a tloušťky tepelných izolací,
 17. kontrolu topného systému – dle prováděcího projektu,
 18. kontrolu nosné konstrukce schodiště,
 19. kontrolu před provedením podhledů – instalace, zavěšení
 20. kontrolu oplechování plochých a šikmých střech – okap, žlab a úžlabí, vpusti, atiky, prostupy,
 21. kontrolu podkladu vylepení izolace na fasádu – rovinnost, tvar, tloušťky,
 22. kontrolu fasády před provedením finální vrstvy – perlinka, rošt, kotvení, detail u soklu a střechy,
 23. zajištění BlowerDoor testu – těsně po dokončení vzduchotěsné obálky domu,
 24. kontrolu fasády po provedení finální vrstvy – detaily,
 25. kontrolu před provedením vývodů světel a zásuvek,
 26. kontrolu před osazením finálních interiérových obkladů a povrchů – rozsah, materiál,
 27. kontrolu stavebních detailů souvisejících s dokončovacími pracemi (sádrokartonářskými, malířskými, podlahářskými,  elektropracemi, kominickými, kamnářskými apod.)
 28. kontrolu a koordinaci výrobní dokumentace s dodavateli vybavení – kuchyňská link a vybavení koupelen, kamna apod.,
 29. kontrolu přípojek před záhozem – hloubka, spád, pískování, napojení na síť, měření,
 30. celkovou kontrolu před přejímkou stavby– zpevněné plochy, oplocení, hrubé terénní úpravy, okapové chodníky apod.

Seznam není úplný, vaše konkrétní situace může vyžadovat ještě další činnosti, ale i tak můžete tento přehled činností využít jako základní měřítko při hledání právě toho vašeho technického dozoru.

Máte zájem o nabízené služby
pro vaši dřevostavbu?